1) Základní poskytované informace

Totožnost a kontaktní údaje správce: SOUNDTRACK FESTIVAL a.s., IČ: 04683587, sídlo: Apolinářská 445/6, 128 00 Praha 2, zápis v obchodním rejstříku: B 21268 u Městského soudu v Praze, jako organizátor společenské a kulturní události pod označením Mezinárodní Festival Filmové Hudby a Multimédií SOUNDTRACK (dále jen festival).

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů: Hlavními účely, pro které požadujeme Vaše kontaktní a osobní údaje, včetně případné fotografie, je zajištění Vašeho pozvání či zprostředkování pozvání na hlavní či doprovodný program festivalu, případně zajištění ubytování v rámci konání festivalu, zajištění dopravy a pro další komunikaci, včetně marketingových účelů správce a třetích stran i jejich obvyklé propagace. Právním důvodem zpracování jsou oprávněné zájmy správce, zajištění výše uvedeného a Váš souhlas, zejména s poskytnutím osobních údajů a fotografie.

Oprávněné zájmy správce: Mezi oprávněné zájmy správce nebo třetích stran řadíme především propagaci a prezentaci festivalu jako významné společenské a kulturní události.

Příjemci osobních údajů: Příjemci osobních údajů jsou smluvní dodavatelé a obchodní partneři, jejichž plnění souvisejí s organizací, propagací a zajištěním festivalu, a to vždy v takovém rozsahu osobních údajů, který je nezbytně nutný pro daný úkol a pro plnění související s organizací, propagací a zajištěním festivalu.

Konkrétně předáváme následující rozsah údajů uvedeným kategoriím příjemců: Hotely (jméno, příjmení, data pobytu), cestovní agentura (jméno a příjmení v pase, data pobytu, příp. datum narození, číslo pasu, platnost pasu), doprava pozemní (jméno a příjmení, datum, adresa, příp. telefonní kontakt). Obchodní partneři pak v rozsahu (jméno a příjmení, firma, data pobytu), příp. další v závislosti na plnění a službě (IT podpora, právní služby apod.). Mediální partneři (jméno, příjmení a e-mailová adresa). Smluvní dodavatelé a obchodní partneři (jméno a příjmení a e-mailová adresa), příp. další, v závislosti na plnění. V případě Vašeho zájmu, můžete využít dále uvedeného práva na přístup k informacím. Úmysl správce předat údaje do třetích zemí: Správce má v úmyslu předávat smluvním dodavatelům a partnerům ze třetích zemí osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, a to vždy za účelem prezentace festivalu jako významné společenské a kulturní události a předání informací o novinkách a dění v daném oboru. Osobní údaje, které zpracováváme, jsou následující: Jméno, příjmení, tituly, fotografie, adresa firmy, adresa soukromá, pozice ve firmě, země (stát), telefonní čísla, e-mailová adresa, jméno a fotografie doprovodu na festivalu. V případě, že pro Vás zajišťujeme letenku také: Jméno a příjmení v pase, datum narození, číslo pasu a platnost pasu. Prosím, sdělte nám vždy přesné údaje a jejich případné změny proto, abychom zpracovávali pouze aktuální a pravdivé údaje. V případě, že si nepřejete, abychom dále osobní údaje zpracovávali, přejete si odvolat souhlas, byl-li poskytnut, nebo máte jinou otázku, kontaktujte nás na info@soundtrackfestival.cz.

2) Informace a přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Neprovádíme žádné rozhodnutí, které by bylo založeno výhradně na automatizovaném zpracování. Kdykoli máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, a to emailem na adresu info@soundtrackfestival.cz. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí informací a osobních údajů, včetně Vaší fotografie, je dobrovolné (nejedná se zákonný požadavek), avšak tyto informace a osobní údaje jsou nutné pro zajištění a naplnění výše popsaného účelu zpracování osobních údajů. Neposkytnutím příslušných údajů se vystavujete riziku, že se nebudete moci zúčastnit hlavního či doprovodného programu festivalu či nebudete moci využít služby zajišťované správce, jako pořadatelem festivalu.

Společně s popsanými osobními údaji mohou být zpracovány (resp. uchovány) další v rozsahu nezbytném pro organizaci, propagací a zajištění festivalu a související marketingové účely. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány (resp. uloženy), se odvíjí od toho, jak je konkrétní údaje nutné pro uvedené využít.

3) Zabezpečení, ochrana a důvěrnost osobních údajů

Ve spolupráci zejména s IT odborníky jsme provedli vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení odpovídající riziku náhodného nebo protiprávního zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo riziku neoprávněného přístupu k osobním údajům.

Pokud však přes veškerou snahu dojde k nějakému porušení zabezpečení osobních údajů a bude pravděpodobné, že takové porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám tuto skutečnost bez odkladu.